Randselva og Storørret

For de som ikke kunne møte den 8-11 2017.

her er presentasjon fra Ringerikes Sportsfiskere.

Randselva og Storørret

«Ja til bærekraftig stamme»

Ringerikes Sportsfiskere v/ Else Ravneberg

Mål.

 • høstbar bestand
 • at elva reproduserer seg sjøl
 • dvs uten settefisk, rogn, yngel
 • habitatsforbedrende tiltak i stedet
 • attraktivt for fiskere
 • attraktivt for grunneiere
 • fisken prioriteres først – kraftproduksjon i tillegg
 • Nasjonalt storørretvassdrag (som for villaks)

Tid.

 • 2008 2010(11) – miljøundersøkelser ved SWECO…
 • 2009 fredet» rognene
 • 2010 rutiner og drift – halv elv – mindre rogn
 • 2011 – flyttet rogn/yngel til nytt på Viul
 • 2014(15)- Catch & release
 • 2015 prosjekt start – midler fra MiljøDir – Nærstadbekken
 • 2016 – forskermøte, storørretseminar – sideløp Lundstad og ned
 • 2017 – ny fiskeforskrift – MiljøDir i arbeid – økt oppsyn Og mere

Hva har vi fått til så langt.

 • «alle» vet om storørret
 • tas hensyn – catch & release etc
 • vi blir hørt
 • positiv trend både i fjord og elv
 • nedlagt industri, kjølig sommervann, mer nedbør/vann, o.a.
 • summen av dette virker positivt
 • er bestand på vei opp?
 • foryngelse – dvs flere 1.gangsgytere 

NVE.

 • Norges vassdrags- og energiverk
 • Rapportert høsten 2016 – og i 2017 – effektkjøring gir stranding
 • Reaksjon fra NVE i 2017
 • Håper NVE vil «rydde opp» i gamle konsesjoner og tillatelser
 • får satt moderne miljøvilkår

KLD.

 • Klima og miljødepartementet (KLD)
 • Vi ba om et offentlig utvalg for storørret i 2015 (NOU – Norsk offentlig utredning)
 • KLD svarte: først kartlegge bestander, flaskehalser og definere storørret
 • Dette skjer NÅ  NINA leder arbeidsgruppe
 • Rapport i mars 2018
 • Mulig med Offentlig Utvalg for Storørret fra 2018

FM.

 • Fylkesmannen i Buskerud – fiskeforvaltning
 • Truede arter – som storørret, elvemusling
 • Forslag om å harve? Bedt om innspill/råd.
 • Vi må søke og vise i kart mhp elvemusling
 • Forslag om å endre utsett fra fisk til rogn/yngel.
 • Venter

Elvemusling – rødlista art.

 • avhengig av ørret (sitter på gjellene) – OG løs elvebunn
 • 2107 – kartlagt noe
 • i.f.m. bygging ved Kistefos (både nybygg og E16 over elva)
 • Hvalsmoen
 • rapport i løpet av vinteren 2018
 • Betydning for harving

Tiltak.

 • overvåkning av bestand
 • ved El-fiske (oss sjøl) – El-fiskebåt ved NINA
 • ved Drone
 • Harving
 • Automatisk logging av vannføring (finnes ikke per i dag)
 • Rognplanting
 • Øyerogn
 • Grus og stor stein
 • Andre tiltak?

Mye er gjort, men vi er langt fra ferdige. Vi har fortsatt en lang vei å gå.

Reklamer

Posted on november 12, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Legg igjen en kommentar.

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: